KODENSHI Headquarter

SEOUL LOTTE WORLD TOWER 66F
+82-2-2222-8000

"Healing KODENSHI"

Since 1972 in KYOTO

"Healing Life"

Healing KODENSHI